Tampilan : Daftar Grid

KITAB HADITS SUNAN IBNU MAJJAH (BAHASA ARAB-INDO)


KITAB HADITS SUNAN IBNU MAJJAH (BAHASA ARAB-INDO)
Filetype : CHM


 DOWNLOAD DISINIBiografi Singkat Ibnu Majah

Nama sebenarnya Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi’i al-Qazwini dari desa Qazwin, Iran. Lahir tahun 209 dan wafat tahun 273. Beliau adalah muhaddits ulung, mufassir dan seorang alim. Beliau memiliki beberapa karya diantaranya adalah Kitabus Sunan, Tafsir dan Tarikh Ibnu Majah. 

Ia melakukan perjalanan ke berbagai kota untuk menulis hadits, anatara lain Ray, Basrah, Kufah, Baghdad, Syam, Mesir dan Hijaz. 

Ia menerima hadit dari guru gurunya antara lain Ibn Syaibah, Sahabatnya Malik dan al-Laits. Abu Ya’la berkata,” Ibnu Majah seorang ahli ilmu hadits dan mempunyai banyak kitab”. 

Beliau menyusun kitabnya dengan sistematika fikih, yang tersusun atas 32 kitab dan 1500 bab dan jumlah haditsnya sekitar 4.000 hadits. Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi menghitung ada sebanyak 4241 hadits di dalamnya. Sunan Ibnu Majah ini berisikan hadits yang shahih, hasan, dhaif bahkan maudhu’. Imam Abul Faraj Ibnul Jauzi mengkritik ada hampir 30 hadits maudhu di dalam Sunan Ibnu Majah walaupun disanggah oleh as-Suyuthi. 

Ibnu Katsir berkata,” Ibnu Majah pengarang kitab Sunan, susunannya itu menunjukan keluasan ilmunya dalam bidang Usul dan furu’, kitabnya mengandung 30 Kitab; 150 bab, 4.000 hadits, semuanya baik kecuali sedikit saja”. 

Al-Imam al-Bushiri (w. 840) menulis ziadah (tambahan) hadits di dalam Sunan Abu Dawud yang tidak terdapat di dalam kitabul khomsah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa’i dan Sunan Tirmidzi) sebanyak 1552 hadits di dalam kitabnya Misbah az-Zujajah fi Zawaid Ibni Majah serta menunjukkan derajat shahih, hasan, dhaif maupun maudhu’. Oleh karena itu, penelitian terhadap hadits-hadits di dalamnya amatlah urgen dan penting. 

Ia wafat pada tahun 273 H 

Disalin dari riwayat Ibnu Majah dalam Tarikh Ibnu Katsir 11: 66,67

SHAHIH SUNAN ADDARIMI (ARAB-INDO)SHAHIH SUNAN ADDARIMI (ARAB-INDO)Biografi :
Nama: Beliau adalah Abdullah bin Abdurrahman bin al Fadhl bin Bahram bin Abdush Shamad.
Kuniyah beliau; Abu Muhammad

Nasab beliau:

At Tamimi; adalah nisbah yang ditujukan kepada satu qabilah Tamim.
Ad Darimi; adalah nisbah kepada Darim bin Malik dari kalangan at Tamimi. Dengan nisbah ini beliau terkenal.
As Samarqandi; yaitu nisbah kepada negri tempat tinggal beliau

Tanggal lahir:

Ia di lahirkan pada taun 181 H, sebagaimana yang di terangkan oleh imam Ad Darimi sendiri, beliau menuturkan; ‘aku dilahirkan pada tahun meninggalnya Abdullah bin al Mubarak, yaitu tahun seratus delapan puluh satu.
Ada juga yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun seratus delapan puluh dua hijriah.

Aktifitas beliau dalam menimba ilmu

Allah menganugerahkan kepada iama Ad Darimi kecerdasan, pikiran yang tajam dan daya hafalan yang sangat kuat, teristimewa dalam menghafal hadits. Beliau berjumpa dengan para masyayikh dan mendengar ilmu dari mereka. Akan tetapi sampai sekarang kami tidak mendapatkan secara pasti sejarah beliau dalam memulai menuntut ilmu
Beliau adalah sosok yang tawadldlu’ dalam hal pengambilan ilmu, mendengar hadits dari kibarul ulama dan shigharul ulama, sampai-sampai dia mendengar dari sekelompok ahli hadits dari kalangan teman sejawatnya, akan tetapi dia jua seorang yang sangat selektif dan berhati-hati, karena dia selalu mendengar hadits dari orang-orang yang terpercaya dan tsiqah, dan dia tidak meriwayatkan hadits dari setiap orang.

Rihlah beliau

Rihlah dalam rangka menuntut ilmu merupakan bagian yang sangat mencolok dan sifat yang paling menonjol dari tabiat para ahlul hadits, karena terpencarnya para pengusung sunnah dan atsar di berbagai belahan negri islam yang sangat luas. Maka Imam ad Darimi pun tidak ketinggalan dengan meniti jalan pakar disiplin ilmu ini.
Diantara negri yang pernah beliau singgahi adalah;

Khurasan
Iraq
Baghdad
Kufah
Wasith
Bashrah
Syam; Damasqus, Himash dan Shur.
Jazirah
Hijaz; Makkah dan Madinah.


Guru-guru beliau

Guru-guru imam Ad Darimi yang telah beliau riwayatkan haditsnya adalah;

Yazid bin Harun
Ya’la bin ‘Ubaid
Ja’far bin ‘Aun
Basyr bin ‘Umar az Zahrani
‘Ubaidullah bin Abdul Hamid al Hanafi
Hasyim bin al Qasim
‘Utsman bin ‘Umar bin Faris
Sa’id bin ‘Amir adl Dluba’i
Abu ‘Ashim
‘Ubaidullah bin Musa
Abu al Mughirah al Khaulani
Abu al Mushir al Ghassani
Muhammad bin Yusuf al Firyabi
Abu Nu’aim
Khalifah bin Khayyath
Ahmad bin Hmabal
Yahya bin Ma’in
Ali bin Al MadiniDan yang lainnya

Murid-murid beliau

Sebagaimana kebiasaan ahlul hadits, ketika mereka mengetahui bahwa seorang alim mengetahui banyak hadits, maka mereka berbondong-bondong mendatangi alim tersebut, guna menimba ilmu yang ada pada diri si ‘alim. Begitu juga dengan Imam Ad Darimi, ketika para penuntut ilmu mengetahui kapabaliti dalam bidang hadits yang dimiliki imam, maka berbondong-bondong penuntut ilmu mendatanginya, diantara mereka itu adalah;

Imam Muslim bin Hajaj
Imam Abu Daud
Imam Abu ‘Isa At Tirmidzi
‘Abd bin Humaid
Raja` bin Murji
Al Hasan bin Ash Shabbah al Bazzar
Muhammad bin Basysyar (Bundar)
Muhammad bin Yahya
Baqi bin Makhlad
Abu Zur’ah
Abu Hatim
Shalih bin Muhammad Jazzarah
Ja’far al Firyabi
Muhammad bin An Nadlr al JarudiDan masih banyak lagi yang lainnya.

Persaksian para ulama terhadap beliau

Imam Ahmad menuturkan; (Ad Darimi) imam.
Muhammad bin Basysyar Bundar menuturkan; penghafal dunia ada empat: Abu Zur’ah di ar Ray, Muslim di an Nasaiburi, Abdullah bin Abdurrahman di Samarqandi dan Muhamad bin Ismail di Bukhara”.
Abu Sa’id al Asyaj menuturkan; ‘Abdullah bin Abdirrahman adalah imam kami.’
Muhammad bin Abdullah al Makhrami berkata; ‘wahai penduduk Khurasan, selagi Abdullah bin Abdurrahman di tengah-tengah kalian, maka janganlah kalian menyibukkan diri dengan selain dirinya.’
Raja` bin Murji menuturkan; ‘aku telah melihat Ibnu Hambal, Ishaq bin Rahuyah, Ibnu al Madini dan Asy Syadzakuni, tetapi aku tidak pernah melihat orang yang lebih hafizh dari Abdullah.
Abu Hatim berkata; Muhammad bin Isma’il adalah orang yang paling berilmu yang memasuki Iraq, Muhammad bin Yahya adalah orang yang paling berilmu yang berada di Khurasan pada hari ini, Muhammad bin Aslam adalah orang yang paling wara’ di antara mereka, dan Abdullah bin Abdurrahman orang yang paling tsabit diantara mereka.
Ad Daruquthni menuturkan; ‘ tsiqatun masyhur.
Muhammad bin Ibrahim bin Manshur as Sairazi menuturkan; “Abdullah adalah puncak kecerdasan dan konsistensi beragama, di antara orang yang menjadi teladan dalam kesantunan, keilmuan, hafalan, ibadah dan zuhud”.

Hasil karya beliau

Sunan ad Darimi.
Tsulutsiyat (kitab hadits)
al Jami’
TafsirWafatnya beliau

Beliau meninggal dunia pada hari Kamis bertepatan dengan hari tarwiyyah, 8 Dzulhidjah, setelah ashar tahun 255 H, dalam usia 75 tahun. Dan dikuburkan keesokan harinya, Jumat (hari Arafah) DOWNLOAD DISINI

HIMPUNAN HADIST QUDSIHIMPUNAN
HADIST QUDSI
Penyusun: Achmad Sunarto
Penata Letak: Tim Setia Kawan
Disain sampul: Setia Kawan Grafis
Cetakan: I-2000
Penerbit: Setia Kawan

File Type : CHM

DAFTAR ISI

--------------------------------------------------------------------------------

KATA PENGANTAR

ALLAH MEMPERBOLEHKAN UMAT MUHAMMAD MELAKUKAN SUJUD DI HARI QIYAMAT

ALLAH MENGGENGGAM BUMI .... KEMUDIAN BERFIRMAN :  "AKULAH RAJA".

BALASAN MEMUSUHI WALI-2 ALLAH & SE-UTAMA-2 AMAL UNT MENDEKAT KAN DIRI KPD ALLAH TA'ALA

BELAS KASIH & DO'A NABI BAGI UMAT BELIAU

BARANG SIAPA YG SENANG UNT BERTEMU DG ALLAH MAKA ALLAH SENANG UNT BERTEMU DG-NYA

BESOK DIHARI QIYAMAT AKAN DIKATAKAN KPD ADAM : "KELUARKAN KETURUNANMU YG MASUK NERAKA"

BERDIRINYA HAMBA DI HADAPAN TUHAN PADA HARI QIYAMAT & PARA NABI DITANYA TENTANG TABLIGH

DORONGAN UNTUK MENGERJAKAN KEUTAMAAN & LARANGAN DARI MELAKUKAN KEHINAAN

DIMUDAHKAN BACAAN AL QUR'AN

DIKUMPULKANNYA MAKHLUQ DENGAN KETAKUTANNYA

DIKUMPULKANNYA HAMBA & MEREKA DISERU OLEH TUHAN

FIRMAN ALLAH KEPADA RAHIM

FIRMAN ALLAH : APAKAH MEREKA TERTIPU DENGANKU ? ATAU MEREKA BERANI TERHADAPKU ?

FIRMAN ALLAH KEPADA PENGHUNI SORGA

HUSNUZH ZHAN (BAIK SANGKA) KEPADA ALLAH TA'ALA

INFAQ & KEUTAMAANNYA

IKHLAS DALAM BERAMAL, CELAAN RIA & MENINGGALKAN NAHI MUNGKAR

KEUTAMAAN DZIKIR & KALIMAH TAUHID

KEMURAHAN ALLAH TA'ALA DALAM MELIPAT GANDAKAN PAHALA AMAL SALEH

KECINTAAN ALLAH TA'ALA TERHADAP HAMBANYA & PENGARUHNYA KEPADA KECINTAAN MAKHLUK

KEUTAMAAN SHALAT DHUHA KEUTAMAAN SHALAWAT & SALAM ATAS NABI SAW.

MEMBENARKAN AKIDAH

MANUSIA YANG PERTAMA KALI DIADILI PADA HARI QIYAMAT

NERAKA MENGADU KEPADA TUHANNYA

ORANG-ORANG MU'MIN MELIHAT TUHAN & ALLAH BERFIRMAN KEPADA PENGUNI SORGA

ORANG YANG SIBUK DENGAN AL QUR'AN & DZIKIR HINGGA LUPA DARI MEMINTA KEPADAKU

PANGGILAN ALLAH KEPADA PARA HAMBANYA UNTUK MEMOHON (BERDO'A) & BERHARAP KEPADANYA

PAHALA SABAR TERHADAP MUSIBAH (BENCANA)

PERSEDIAAN ALLAH YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA HAMBA-HAMBANYA YANG SHALIH

PENCIPTAAN ADAM

PENCIPTAAN ANAK ADAM/MANUSIA DALAM PERUT IBUNYA

PENYIMPANAN & SUAP

PUASA & KEUTAMAANNYA

PERDEBATAN SORGA & NERAKA & PENGADUAN NERAKA

RAHMAT ALLAH MENGALAHKAN KEMURKAANNYA & DITERIMANYA TAUBAT DARI ORANG YANG BERDOSA

SHALAT

SESEORANG ITU MEMBUTUHKAN ANUGERAH ALLAH TA'ALA

SYAFA'AT

SORGA ITU DIHARAMKAN ATAS ORANG-ORANG KAFIR & KERABAT TIDAK BERGUNA BAGI MEREKA

SESUATU YANG MELINGKARI SORGA DAN NERAKA & MAKANAN PENGHUNI NERAKA

SEBAGIAN PENGHUNI SORGA MOHON IZIN UNTUK BERCOCOK TANAM

TAKUT & KHAWATIR TERHADAP ALLAH TERMASUK SEBAB DIAMPUNINYA DOSA

TIGA ORANG YANG DICINTAI OLEH ALLAH AZZA WA JALLA

TURUNNYA SURAT AL KAUTSAR

TELAGA NABI SAW.

YANG PERTAMA KALI DIHISAB PADA HARI KIAMAT ADALAH SHALAT

YANG DIHARAP HANYA SYAFA'AT DARI RASULULLAH SAW.

TABLIGHDOWNLOAD DISINI

Kemilau Nasehat Emas Bagi Pengikut Manhaj Salaf - Syaikh Abu ‘Abdillah Ahmad Asy-Syihhi
Kemilau Nasehat Emas Bagi Pengikut Manhaj Salaf

(VERSI 2)

Disusun oleh
Syaikh Abu ‘Abdillah Ahmad Asy-Syihhi


Berikut ini adalah Risalah Al-Washoya As-Saniyyah lit Ta’ibin ilas Salafiyyah yang kami terjemahkan menjadi ”Kemilau Nasehat Emas Bagi Pengikut Manhaj Salaf” yang disusun oleh Syaikh Abu ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad Asy-Syihhi. Risalah ini dialihabahasakan oleh al-Ustadz Abdurrahman Thayib, Lc. Semenjak beliau masih menjadi mahasiswa di Universitas Islam Madinah, lalu kami publikasikan via blog kami pada tahun sekitar tahun 2005.


Dan yang ada di hadapan anda ini adalah versi 2 dari Risalah ”Kemilau Nasehat Emas Bagi Pengikut Manhaj Salaf”. Di dalam versi 2 ini, kami melakukan sedikit penambahan dan pengurangan, serta edit beberapa kata yang tidak merubah maksud agar lebih dapat membuahkan faidah dan manfaat.

Semoga Risalah ini dapat bermanfaat, terutama bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin seluruhnya.DOWNLOAD DISINI

Tuntunan Shalat - Al-‘Allâmah ‘Abdullâh al-Jibrîn


Oleh : Al-‘Allâmah ‘Abdullâh al-Jibrîn
Judul : Tuntunan Shalat menurut Al-Quran dan As-Sunnah
Format Type : PDFShalat hukumnya fardhu bagi setiap orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita untuk mendirikan shalat, sebagai-mana disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala:

"Maka dirikanlah shalat itu, sesungguhnya shalat itu adalah
kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang
beriman." (An-Nisa': 103)

"Peliharalah segala shalat(mu) dan (peliharalah) shalat wusthaa
(shalat Ashar)." (Al-Baqarah: 238)

Dan Rasulullah menempatkannya sebagai rukun yang kedua di antara rukun-rukun Islam yang lima, seba-gaimana sabdanya yang berbunyi:

"Islam itu dibangun berdasarkan rukun yang lima; yaitu: Bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang haq selain Allah dan Nabi Muhammad itu utusanNya, mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan." (Muttafaq 'alaih) DOWNLOAD DISINI

HUKUM ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT - MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN

Oleh :
SYEIKH MUHAMMAD BIN SHALEH AL UTSAIMIN
Penerjemah:
MUHAMMAD YUSUF HARUN, MA.


Sungguh, banyak diantara kaum muslimin sekarang ini yang meremehkan masalah shalat dan melalaikannya, dan bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali, karena menganggapnya hal yang sepele. Oleh karena masalah ini termasuk salah satu masalah besar, yang melanda umat pada saat ini, dan menjadi ajang perbedaan pendapat dikalangan para ulama dan para imam mazhab dari dulu hingga kini, maka penulis ingin memberikan sumbangsihnya dalam permasalahan tersebut melalui tulisan yang sederhana ini.

Pembicaraan tentang masalah ini akan diringkas dalam dua bahasan :
Pertama : hukum orang yang meninggalkan shalat.
Kedua : konsekwensi hukum karena riddah (keluar dari Islam), disebabkan karena meninggalkan shalat, atau
sebab lainnya.

Semoga Allah subhaanahu wa ta’aala dengan taufiq-Nya menunjukkan kita semua kepada kebenaran

DOWNLOAD DISINI

Panah Setan - Syaikh Shâlih al-Wunaiyyan


Oleh :
Syaikh Shâlih al-Wunaiyyan
Hak Terjemahan Pada Yayasan Al-Sofwa
Dilarang Diperjualbelikan dan didistribusikan untuk
tujuan komersil


Wahai pembaca yang mulia, sebelumnya kami ucapkan: Salamun 'Alaikum wa Rahmatullahi wa Bara-kaatuhu, Sudah kita maklumi bersama bahwa banyak sekali tipu daya setan untuk menyesatkan bani Adam. Oleh sebab itu, saya katakan dengan serta merta meminta pertolongan kepada Allah, bahwa panah-panah setan tersebut sangat banyak. Panah yang dapat melumpuh-kan mangsanya
sehingga tidak kuasa berbuat kebaikan dan mampu menggiringnya untuk selalu mengikuti hawa nafsu serta
berkhayal yang muluk-muluk. Jika se-buah panah meleset dari sasarannya, pasti akan diikuti dengan panah kedua, ketiga dst. Syair di bawah ini sangat tepat untuk menggambarkan hal itu:

"Sekiranya hanya sebuah panah niscaya akan dapat kuelakkan.
Namun begitu satu meleset maka dua, tiga pun terbilang."

Saudaraku yang mulia, membebaskan diri dari segala cela dan menghindar dari panah tipu daya setan adalah fase yang sangat menentukan dalam membentuk pribadi yang luhur dan terbina. Terutama bagi yang mencanangkan dirinya berada di jalur dakwah menuju Dienullah. Fase tersebut ibarat gerbang yang harus dilewati menuju pembentukan diri. Yakni membebaskan diri dari segala cela merupakan gerbang menuju pribadi mulia, yang akan membentuk akhlak dan tutur kata yang luhur. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah menulis surat kepada para gubernur di seluruh wilayah kekuasaannya sebagai berikut:

"Jangan sampai ada perkara yang lebih penting untuk kamu perhatikan selain perkara dirimu! Sebab sekecil apapun dosa itu, tetap tidak pantas untuk disepelekan."

Beliau memandang bahwa seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil, tetap menjadi beban berat bagi diri.
Pokoknya selama bumi masih berputar, Umar bin Abdul Aziz dan kaum salaf lainnya senatiasa menjaga diri dari segala dosa-dosa, yang besar maupun yang kecil.


DOWNLOAD DISINI

KEMUDAHAN DI DALAM SIFAT WUDHU’ NABI - Al-Ustadz Abu ‘Abdil Muhsin as-Soronji, Lc


Disusun Oleh :
Al-Ustadz Abu ‘Abdil Muhsin as-Soronji, Lc,
[Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Madinah]
File Type : PDF


Keutamaan Wudhu
1. Allah Subhanahu wa Ta’ala mencintai orang-orang yang bersih, sebagaimana firman Allah
Subhanahu wa Ta’ala :
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersih (Al-Baqoroh :222)
2. Sesungguhnya gurrah dan tahjil (cahaya akibat wudhu yang nampak pada wajah, kaki, dan tangan)  merupakan alamat khusus ummat Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Salam pada hari kiamat kelak,  sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
“Sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajah-wajah, tangan-tangan  dan kaki- kaki mereka karena bekas wudhu” (Riwayat Bukhori dan Muslim)

3. Wudhu dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Salam :

"Barang siapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari  badannya bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya". (Hadits riwayat Muslim no 245)

4. Wudhu bisa mengangkat derajat, sebagaimana sabda Rosulullah Shallallahu ‘alaihi wa Salam :
“Maukah aku tunjukan kepada kalian sesuatu yang Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengannya dan mengangkat derajat-derajat?” Para sahabat menjawab : “Tentu, Ya Rosulullah”, Beliau berkata :
“Sempurnakanlah wudhu pada saat keadaan-keadaan yang dibenci (misalnya pada waktu musim dingin-pent) dan perbanyaklah langkah menuju mesjid-mesjid dan setelah sholat tunggulah sholat berikutnya …”.(Hadits riwayat Muslim no 251)
DOWNLOAD DISINI

Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah - Muhammad bin Shaleh Al 'UtsaiminJudul Asli: Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah
Penulis: Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin
Penerjemah: Muhammad Yusuf Harun
 Filetype : PDF

Sesungguhnya, aqidah adalah suatu hal yang asasi sekali dalam kehidupan seorang muslim. Karena aqidahlah
yang mendasari sikap, tingkah laku dan segala yang dikerjakannya. Menurut tuntunan Islam, hanya aqidah yang benar disertai amal saleh, itulah yang menghantarkan seorang muslim kepada kehidupan bahagia di dunia ini serta di akherat nanti. Sebagaimanahal ini telah dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh. baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." (Surah An-Nahl: 97).

Mengingat pentingnya masalah aqidah ini dalam tuntunan Islam, maka bersama ini kami sajikan terjemahan buku yang ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Shaleh Al 'Utsaimin. Beliau adalah seorang ulama yang aktif dalam kegiatan Da'wah Islamiyah dan guru besar pada Universitas Islam ImamMuhammad IbnuSa'ud,cabang Qashim, SaudiArabia.


 DOWNLOAD DISINI

RAHASIA SEDERHANA KESUKSESAN RUQYAH - Nuruddin Al Indunissy


 Judul : RAHASIA SEDERHANA KESUKSESAN RUQYAH
Penulis: Nuruddin Al Indunissy
File Type : PDF

Banyak yang mengira ruqyah itu sulit dan meragukan pengaruhnya pada kesehatan Ummat, padahal ruqyah itu sunnah dan kemudahan dari Allah sebagai senjata kepada kaum mumkminin untuk menuntaskan belenggu sihir yang mengikatnya.

Semakin berpengalaman, semakin mudah dan kemudahan itu karena pengetahuan, dan pengetahuan itu karena belajar. Nah, kan saya tidak berpengalaman? Benar, karena anda tidak mau menciptakannya bukan?
“Tolong tunjukan kepada saya dimana ada warung yang jual pengalaman?”
Tidak ada, tidak ada sekolah tinggi atau perusahaan dimanapun yang menjual pengalaman untuk dibeli, namun anehnya pengalaman yang kita miliki itu justru memiliki nilai jual yang tinggi. Jadi Pengalaman Itu Harus Diciptakan.

Insya Allah buku sederhana ini akan membahas tuntas “rahasia sederhana” keberhasilan ruqyah. Rahasia tersebut adalah tahapan-tahapan dari mulai Opening hingga Closing. Banyak peruqyah gagal karena mereka tidak tahu rahasia ini, dan saya akan beberkan semua rahasianya. Rahasia untuk memerangi kedzaliman dari konspirasi Tukang sihir, Jin dan IBlis yang telah membelenggu manusia berabad-abad lamanya.


DOWNLOAD DISINI

Iqtida' Sirath al Mustaqim - Ibn Taimiyah


Judul Asli: Iqtidha'u Shirathil Mustaqim Mukhalafata Ashhabil Jahim
Penulis: Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
Ditahqiq Oleh: Khalid bin Abdul Lathif As-Sab'ul 'Alamiy
Edisi Indonesia: Jalan Islam Versus Jalan Setan
Penerjemah: Abu Fudhail
Editor: Drs. Abdullah Manaf Amin

Mukaddimah Pentahqiq
Buku ini termasuk buku yang penhng dalam pembahasan akidah. Apalagi di zaman sekarang ini, di saat jati diri kaum muslimin sudah luntur, melebur ke dalam arus pemikiran kaum rasionalis, orang-orang Yahudi dan Nashrani serta yang lainnva. Bahkan terus terbuai dalam pelukan mereka, seolah-olah mereka itu adalah ibu kandung mereka yang tercinta.

Dalam buku ini, penulis menjelaskan dalil-dalil yang gamblang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang kesemuanya menunjukkan wajibnya kita membedakan diri dari orang-orang tersebut, yakni mereka yang akan menjadi calon penghuni Al-Jahiem. Beliau juga banyak menjelaskan berbagai perkara yang digeluti kaum muslimin.

Perkara-perkara itu termasuk yang dilarang, sementara mereka tidak mengetahuinya dan lalai dalam menghindarinya. Beliau juga menjelaskan bahwa tidak akan ada jaminan kaum muslimin akan tegak dan berjaya kembali sebelum mereka kembali berpegangteguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan sebenar benarnya dan berjalan di atas ajaran keduanya tanpa menambah dan menguranginya. Karena menambahnya berarti bid'ah. Sementaranya mengurangrnya berarti meninggalkan sesuatu ilmu yang telah diperintahkan.
Kedua hal tersebut akan menghantarkan kepada kebinasaan. Dari sisi itu tampaklah betapa tingginya nilai  buku ini. Sungguh penting dalam pembahasannya.

Berdasarkan semua ini, saya ingatkan setiap muslim yang memiliki ghirah terhadap diennya untuk menelaah buku ini dan merenungkan isinya. Sesungguhnya buku ini mengandung berbagai manfaat yang banyak sekali, yang hanya diketahui (secara sempurna) oleh Allah saja.


 DOWNLOAD DISINI

Noktah-Noktah Hitam Senandung Setan - Ibnu Qayyim Al-Jauziyah


Judul buku : NOKTAH-NOKTAH HITAM SENANDUNG SETAN
Judul asli : Kasyful Ghithaa’ ‘An Hukmi Samaa’i Ghinaa’
Penulis : Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Penerjemah : Abu Ihsan Atsari
File Tipe : PDF

Penerjemah dalam pengantarnya berkata:
Musik sudah menjadi makanan pokok bagi kebanyakan orang pada hari ini. Seakan-akan mereka tak bisa hidup tanpa musik dan lagu. Pagi-pagi buta suara musik lah yang mengalun pertama kali dari rumah-rumah mereka. Kalaulah kita data satu persatu, hampir di setiap rumah kita temui kaset atau CD musik, karaoke dan sejenisnya! Itulah realita kita!
Virus musik dan nyanyian yang tersebar di kalangan masyarakat kita sudah mencapai titik yang sangat membahayakan. Bahaya itu dapat kita lihat dari maraknya penjualan cd-cd musik dan karaoke yang menjamur di kaki-kaki lima, mal-mal dan tempat-tempat umum lainnya. Dengan stelan musik yang keras, begitu memekakkan telinga dan mengganggu orang lain. Mereka tidak lagi menghiraukan kata-kata cabul, kotor dan tak senonoh yang menjadi lirik lagu tersebut. Sudah lumrah kata mereka!
Tidakkah mereka tahu, virus musik dan nyanyian ini sangat besar daya rusaknya terhadap diri seseorang. Hancurnya generasi muda sekarang ini, kalau kita telusuri sebabnya, banyak yang berpangkal dari musik! Maka dari itu para ulama menyebut musik dan lagu ini sebagai jampi-jampi perzinaan! Memang benar, daya hipnotis musik lah yang mendorong mereka melakukan perzinaan, mulai dari zina tangan, zina mata, zina telinga, zina kaki sampai pada akhirnya dibuktikan oleh kemaluan!

 DOWNLOAD DISINI


Kitab Tauhid - MUHAMMAD BIN ABDUL WAHABJudul: Kitab Tauhid
Penulis: MUHAMMAD BIN ABDUL WAHAB
Filetype: PDF


Kitab Tauhid merupakan Kitab yang agung dan merupakan antara hasil karya Imam Dakwah Muhammad bin Bin `Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi-rahimahullah-(wafat 1206H) ianya merupakan kitab yang paling baik dalam menjelaskan masalah-masalah berkenaan Tauhid Uluhiyyah atau Tauhid `Ibadah juga dikenali sebagai Tauhid Al-Qasdu wa At-Tholab,juga sebagai Kitab yang paling jitu dalam menjelaskan syubhat-syubhat kaum musyrikin dan ahli bid`ah.Kitab ini diterima dengan baik oleh seluruh kaum muslimin ahli tauhid dan terus menerus dihafal,disyarah diajar,dipelajari dirujuki dan dipegangi oleh ahli tauhid sehinggalah hari ini.

Manhaj Al-Imam Muhammad bin `Abdul Wahhab-rahimahullah-dalam penyusunan dan penulisan kitab ini sebenarnya sama seperti apa yang telah ditempuh oleh salafnya iaitulah Al-Imam Muhammad bin Ismai`l Al-Bukhari-rahimahullah-dalam karyanya Shahih Al-Bukhari begitu juga Imam-Imam Ahli Sunnah yang lain dalam kitab-kitab mereka,hal ini jelas dapat dilihat melalui susunan tertib bab,dan turjumah(munasah bab) yang diletakkan oleh kedua-dua Imam ini dalam Kitab mereka,begitu juga teknik istidlal(penghujahan) yang menggunakan bab dan meletakkan nas berupa ayat-ayat Al-Quran,hadith-hadith Nabi sallallahu`alaihiwasallam serta athar-athar salaf sebagai penjelas kepada tajuk bab,ianya juga bertindak sebagai penguat dan pentafsir kepada apa yang ingin disampaikan oleh penulis.


 DOWNLOAD DISINI

Asy Syamail Muhammadiyah - Imam at-Tirmidzi
Nama kitab : Syamail muhammad saw keperibadian rasulullah
Judul asal : asy-syamail al-muhammadiyyah
penulis : Imam al-tirmizi

Segala puji dan puja hanya untuk Allah swt tuhan sekalian alam. Tuhan yang mana kita memujinya dalam segenap perkerjaan kita.
Firman Allah swt dalam surah al-ahzab 33:21,
sungguh telah ada pada(diri) rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu(iaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan(kedatangan)hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah.
Firman Allah lagi dalam surah al-imran 3:31,
katakanlah(muhammad) jika kamu mencintai Allah,ikutilah aku, nescaya Allah mencintaimu dan mengamouni dosa-dosamu, Allah maha pengampun,maha penyayang.

Kitab syamail muhammad karya Imam al-tirmizi merangkumi 56 bab yang menggambarkan peribadi dan fizikal rasulullah saw secara terperinci. Bermula dengan bab karakter fizikal baginda dan di akhiri dengan bab bermimpi melihat rasullulah saw.
semoga dengan izin Allah kitab ini membuatkan kita merasai "kebersamaan" dengan baginda nabi saw.
wallahu'alam.


 DOWNLOAD DISINI 

Fathul Baari (Jilid 1) : Ibnu Hajar Al Atsqalani
Kitab Fathul Baari’ adalah kitab syarah (penjelasan) dari Kitab Shahib Bukhari yang disusun oleh Ibnu Hajar Al Asqalani, yang nama lengkapnya Ahmad bin ‘Ali bin Muhammad, Abdul Fadhli al Kinani as Syafi’i. Beliau lahir di Mesir tahun 773 H dan wafat tahun 852 H dalam usia 79 tahun.

Kitab Fathul Bari adalah salah satu karya monumental beliau selain karya-karya yang lain diantaranya Kitab Bulughul Maram, dll. Berikut adalah terjemah kitab Fathul Bari yang dapat didownload dari 4shared.com semoga bermanfaat.


Kitab Fathul Baari Jilid 1, Jilid 2 dan Jilid 3
Penulis : Ibnu Hajar Al Atsqalani
Type : PDF


Download :
Fathul Baari : Ibnu Hajar Al Atsqalani (Jilid 1)
Fathul Baari : Ibnu Hajar Al Atsqalani (Jilid 2)
Fathul Baari : Ibnu Hajar Al Atsqalani (Jilid 3)


Riyadhus Shalihin : Imam Nawawi

Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab karya Imam An-Nawawi yang berisi kumpulan hadits seputar kehidupan sehari-hari Rasulullah Muhammad saw.

Kitab ini layak dijadikan kitab rujukan bagaimana setiap muslim dalam kesehariannya sehingga tidak keluar dari apa yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad saw.

Ebook ini berisi terjemahan dari kitab Riyadhus Shalihin kedalam Bahasa Indonesia sehingga memudahkan sahabat-sahabat untuk membaca dan memahaminya.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
Kitab Riyadhus Shalihin Jilid 1 dan Jilid 2
Penulis : Imam Nawawi
Page : 388 halaman (Jilid 1) | 743 halaman (Jilid 2)
Type : PDF
Size : 1,67 MB | 1,9 MB 
Download :
Kitab Riyadhus Shalihin Jilid 1
Kitab Riyadhus Shalihin Jilid 2

Komentar Terbaru

Just load it!