Tampilan : Daftar Grid

20 Fatwa Pilihan Seputar Zakat


Zakat merupakan ibadah ma’liyah (berkaitan dengan harta) yang Allah Ta’ala wajibkan kepada umat Islam sebagaimana tersebut dalam firmanNya, “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka.” (QS. At-Taubah [9] : 103).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam. Hal ini tercermin dalam aturan-aturan zakat dan pengalokasiannya.

Sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mengetahui dan memahami permasalahan zakat. Sebab, masih ada sebagian umat Islam yang kurang memahami tentang hukum zakat dan permasalahan yang terkait dengannya. Hal ini tentu akan berpengaruh dalam praktek dan pelaksanaannya


Download gratis e-Book nya :

Download

Hukum Cadar

Kitab ini adalah karya Syaikh Al Albani yang membahas masalah hukum wanita me-makai cadar. Kitab ini bisa dikatakan merupakan pelengkap dari kitab Jilbab Mar'ah Muslimah. Kalau di dalam kitab Jilbab Al Mar'ah Musiimah beliau kemukakan pendapatnya seputar hukum wanita menutup wajah, maka pada kitab ini beliau secara khusus membantah pendapat para ulama yang mewajibkan cadar tersebut.

Ada sepuluh poin bahasan di dalam kitab ini, masing-masing beliau bahas secara tuntas, disertai hujah yang kokoh sehingga nampak kelemahan-kelemahan argumentasi pihak yang mewajibkan cadar. Lebih dari itu, dengan membaca buku ini kita mendapat-kan berbagai informasi berharga, kita bisa mengikuti bagaimana beliau menetapkan shahih-dha'ifnya suatu hadits dan bagaimana sebuah hadits semestinya digunakan dalam menetapkan hukum agama.


Download gratis e-Book nya :

Download

Sifat Shalat NabiOleh : Syaikh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin
 
 
Shalat adalah amalan pertama yang akan diperiksa di Hari Kiamat dan ia juga menjadi pembeda antara keimanan dan kekafiran seseorang. Demikian besar dan pentingnya masalah shalat ini sehingga Rasulullah sangat memberikan perhatian kepada pelaku shalat bahkan sering beliau menegur seseorang untuk mengulang shalatnya karena belum sesuai dengan apa yang diajarkannya.

Download gratis e-Book nya :

Download

Kesyirikan Pada Kaumnya Nabi Musa

Dinukil dari Buku:
“Syirik pada Zaman Dahulu dan Sekarang” (1/307-349)
Oleh : 
Syaikh Abu Bakar Muhammad Zakaria
Terjemah : 
Abu Umamah Arif Hidayatullah
Editor : 
Eko Haryanto Abu Ziyad
2014 - 1435

Allah Berfirman :
"Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi). Dan akan Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan Kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tentaranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu".
(QS al-Qashash: 4-6).


 Dan Allah mengkisahkan tengan Musa didalam firmanNya:

."Dan ceritakanlah (hai Muhammad kepada mereka), kisah Musa di dalam Al kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang dipilih dan seorang Rasul dan Nabi. dan Kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Thur dan Kami telah mendekatkannya kepada Kami di waktu dia bermunajat (kepada Kami). Dan Kami telah menganugerahkan kepadanya sebagian rahmat Kami, yaitu saudaranya, Harun menjadi seorang Nabi". (QS Maryam: 51-53).

Allah ta'ala telah menyebut kisah beliau dalam al-Qur'an diberbagai tempat, baik dengan menceritakan secara panjang lebar atau secara ringkas, dan Allah azza wa jalla menampilkan secara jelas peristiwa demi peristiwa yang beliau alami bersama musuh besar Allah yang memiliki julukan Fir'aun mulai dari perdebatan yang terjadi diantara keduanya atau diskusi diantara mereka berdua, serta kisah bagaimana Musa menyeru dia kepada Allah azza wa jalla, dan akhir dari jawaban Fir'aun kepada beliau 'alaihi sholatu wa sallam.

Download gratis e-Book nya :

Download

Ukhuwah Yang Terkoyak

Oleh :
Ustâdz Firanda Ibn ‘Âbidîn as-Soronjî

Tidak diragukan lagi bahwa kita tengah berada di suatu zaman di mana nilai-nilai ukhuwwah (persaudaraan) yang dibangun karena Allôh mulai pudar. Orang-orang tidak saling berhubungan melainkan karena pertimbangan materi belaka. Mereka saling mencintai dan membenci karena dunia. Tidaklah salah seorang dari mereka mendekati yang lain dengan wajah yang manis kecuali karena ada maunya. Tatkala kepentingan itu tidak tercapai, maka senyuman pun berubah menjadi raut masam.

Hal ini bukanlah termasuk gaya hidup as-Salafus Shalih. Mereka sungguh jauh dari model hidup seperti ini. Tidaklah mereka mencintai dan bersahabat dengan seseorang melainkan karena Allôh.

Rasūlullâh Shallâllâhu ‘alaihi wa Sallam bersabda:
لاَتَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوْا

“Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai…” [HR Muslim (54), Abu Dawud (5193), dan at-Tirmidzi (2689)] .

Download gratis e-Book nya :

Download

Agar Do’a Anda Mustajab

Judul: Agar Do’a Anda Mustajab
bahasa: Indonesia
Karya: Azhari Ahmad Hamud

 Sesungguhnya nikmat Allah kepada hamba-Nya sangatlah banyak tak terhitung jumlahnya. Dan nikmat tersebut turun kepada para hamba-Nya setiap pagi dan petang. Dan diantara nikmat-Nya yang sangat agung adalah panggilan Allah kepada hamba-Nya agar berdo'a kepada-Nya, dengan janji bahwa Allah akan mengijabah do'anya dan mengabulkan permintaannya.
" Dan Tuhanmu berfirman: "Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". ( Qs. Ghafir : 60 ).
Sangat indah permisalan yang dikatakan oleh Muwarriq Al'ijliy rahimahullah ketika menggambarkan kondisi seorang mukmin saat berdo'a, ia berkata : " Aku tidak temukan permisalan bagi seorang mukmin kecuali seperti seorang lelaki di tengah lautan dan ia di atas sebatang kayu lalu ia berdo'a : Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku...ia berharap Allah menyelamatkannya "!.

Apa yang dimaksud dengan do'a ?

Para ulama berkata : Do'a adalah menampakkan kerendahan diri kepada Allah dengan mengajukan permintaan, mengharap kebaikan yang ada di sisi-Nya, mengharap pengabulan do'a, dan selamat dari hal yang mengkhawatirkan.
Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : "Meminta apa yang bermanfaat bagi yang berdo'a itu sendiri dan meminta dibukakan jalan dari kesempitan atau dilepaskan darinya ".

Agar Do’a Anda Mustajab

Bagaimana agar doa kita mustajab? mari kita pelajari dengan mendownload e-booknya di link dibawah ini.
Download gratis e-Book nya :
Download

Komentar Terbaru

Just load it!